Privacy

Privacyverklaring PianoOpMaat                                                          

Deze verklaring is van toepassing op alle door PianoOpMaat geleverde diensten.

Persoonsgegevens die worden verwerkt  PianoOpMaat verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van haar diensten en/of omdat u deze zelf aan mij heeft verstrekt. Gegevens die PianoOpMaat van u nodig  heeft in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door PianoOpMaat in ieder geval en ten minste worden verwerkt, betreffen:

  • Voorletters en achternaam
  • Geslacht en geboortedatum
  • Bedrijfs- organisatienaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummers
  • E-mailadres

Waarom PianoOpMaat gegevens nodig heeft  Als u  afspraken heeft gemaakt met PianoOpMaat,  worden genoemde  gegevens gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • U te informeren over wijzigingen van diensten.
  • In geval van wettelijke verplichting, bijvoorbeeld voor mijn belastingaangifte.
  • Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden, die in verhouding staan tot het soort dienstverlening vanuit PianoOpMaat. Bijvoorbeeld om u via de website of via e-mail te informeren over activiteiten . Heeft u bezwaar tegen het plaatsen van foto’s van u op de website van PianoOpMaat, dan kunt u dit aangeven door middel van een mail naar onderstaand mailadres.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens? Bij de verwerking van persoonsgegevens is PianoOpMaat gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving. In dat kader behoudt PianoOpMaat zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken.

Hoe lang worden gegevens bewaard  PianoOpMaat zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld dan wel wettelijk is verplicht.

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden PianoOpMaat verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen  U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om  uw, bij PianoOpMaat bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuurt u een gespecificeerd verzoek naar genoemd mailadres.

Beveiliging  PianoOpMaat hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. In het geval PianoOpMaat gebruik maakt van de diensten van derden, zal deze in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op.

Uw privacy rechten  Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet, zal PianoOpMaat u hierover binnen 5 werkdagen informeren. Dit verzoek kunt u indienen via genoemd mailadres.

Vragen Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit Privacy Statement kunt u contact opnemen, via lilianvandekraats@gmail.com

Dit privacy statement is opgesteld d.d. 21 mei 2018

Lilian van de Kraats, pianist, docent & begeleider